Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 

1.1  

“Advocatenkantoor Bos” is de handelsnaam waaronder de natuurlijke persoon mr B.F.M. Bos de praktijk van advocaat uitoefent te Nijmegen. In deze algemene voorwaarden wordt mr B.F.M. Bos verder aangeduid als “de advocaat”. De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de cliënt”.  

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de advocaat in de uitoefening van zijn beroep met de cliënt sluit, alsook op alle aanvullende opdrachten, gewijzigde en vervolgopdrachten. Indien door de cliënt eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd dan wijken deze voor de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Deze algemene voorwaarden staan op de site van de advocaat vermeld, een uittreksel daarvan staat op de achterzijde van het door de advocaat gebruikte briefpapier, zij worden geacht bij het aangaan van de overeenkomst aan de cliënt ter hand te zijn gesteld en zullen op eerste verzoek aan de cliënt worden toegezonden.  

Artikel 2: Tot stand komen van de overeenkomst 

2.1

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de advocaat is aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, en de werkzaamheden die verricht worden in het kader van de vervulling van een andere functie waarin de advocaat door de rechtbank is benoemd, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst of voorafgaande aan de aanvang van de hiervoor bedoelde andersoortige werkzaamheden, schriftelijk anders is overeengekomen. Het staat de advocaat vrij de werkzaamheden te laten verrichten door een andere, door hem aangewezen advocaat. Deze algemene voorwaarden blijven ook in dat geval onverkort van toepassing. Het bepaalde in artikel 7:404, 407 lid 2 en 409 BW wordt uitgesloten.  

2.2

Het staat de advocaat vrij om met de cliënt afspraken te maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, doch deze van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien zij door de advocaat schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkende voorwaarden prevelaren boven de algemene voorwaarden.  

2.3

Het tot stand komen van de overeenkomst zal in beginsel schriftelijk door de advocaat in een brief aan de opdrachtgever worden bevestigd, dan wel worden vastgelegd in een schriftelijke, door beide partijen getekende opdrachtbevestiging, doch het ontbreken van de bevestigingsbrief van de advocaat of van de door  partijen getekende schriftelijke opdrachtbevestiging houdt niet in dat geen overeenkomst tot stand is gekomen en kan niet aan de advocaat worden tegengeworpen.  

2.4

De door de advocaat met de cliënt gesloten overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor de advocaat in. De advocaat zal ter uitvoering van de overeenkomst al datgene doen wat redelijkerwijs van een redelijk bekwaam advocaat verwacht mag worden. De advocaat zal waar mogelijk is, zulks ter beoordeling van de advocaat,  overleg met de cliënt plegen over de wijze waarop hij zijn werkzaamheden zal uitvoeren, doch de uiteindelijke beslissing daarvoor ligt bij de advocaat die in deze dominus litis is. De cliënt is gehouden om de advocaat uit eigen beweging tijdig alle informatie te verschaffen die voor de behandeling van de zaak en de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Indien de in dit artikel bedoelde benodigde gegevens niet, dan wel niet tijdig door de cliënt aan de advocaat worden verstrekt, heeft de advocaat het recht de werkzaamheden op te schorten en worden de uit deze vertraging voortvloeiende kosten aan de cliënt in rekening gebracht op basis van het door de advocaat voor de overeenkomst gehanteerd tarief en is de cliënt gehouden die kosten te voldoen.          

2.5

De advocaat heeft het recht zijn werkzaamheden op te schorten indien de cliënt in gebreke blijft de voor de uitvoering van die werkzaamheden door de advocaat gevraagde of benodigde informatie en/of bescheiden tijdig aan te leveren, of wanneer de cliënt in gebreke blijft de door de advocaat toegezonden (voorschot)nota binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, totdat de grond voor de opschorting is opgeheven. Alle gevolgen van het opschorten van de werkzaamheden door de advocaat komen geheel voor rekening en risico van de cliënt en de advocaat kan daarvoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gehouden.  

2.6

Verstrekte opdrachten worden door de advocaat uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Opdrachten die door de advocaat in het kader van een met de cliënt gesloten overeenkomst aan derden worden gegeven, zoals bijvoorbeeld aan een deurwaarder, hebben niet de advocaat als contractpartij doch de cliënt in het betreffende dossier  voor wie de advocaat in dat geval als gevolmachtigde optreedt en overeenkomsten die uit dien hoofde tot stand komen, komen tot stand tussen de desbetreffende cliënt en de partij aan wie de opdracht wordt gegeven.  

Artikel 3: Einde van de overeenkomst

3.1

De advocaat heeft de vrijheid de overeenkomst ten allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ingeval de advocaat tot z’n onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst overgaat zal de advocaat dit schriftelijk aan de cliënt bevestigen. De cliënt is gehouden om in zo’n geval direct zelf maatregelen te treffen voor de behartiging van zijn belangen in de aangelegenheid waarvoor de overeenkomst met de advocaat werd aangegaan. De advocaat is op generlei wijze aansprakelijk voor de schade die de cliënt lijdt door deze beëindiging van de overeenkomst. Voor het overige eindigt de overeenkomst doordat de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst werd aangegaan zijn uitgevoerd. Van deze beëindiging van de overeenkomst zal de advocaat de cliënt schriftelijk in kennis stellen, zonder dat het ontbreken van zo’n schriftelijke bevestiging aan de advocaat kan worden tegen geworpen.  

Artikel 4: Honorarium, kosten en betaling 

4.1

Onder honorarium wordt verstaan de financiële vergoeding die de cliënt voor de werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening en/of mediation, aan de advocaat verschuldigd is. Het totale honorarium wordt bepaald door de tijd die de advocaat heeft besteed, gerekend in vaste eenheden van 6 minuten, te vermenigvuldigen met het uurtarief dat de advocaat hanteert, tenzij uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk anders is overeengekomen. Voor 2024 bedraagt dat uurtarief € 185,– exclusief btw. Het honorarium is exclusief verschotten en kantoorkosten.  

4.2

Onder verschotten worden alle kosten verstaan, met uitzondering van de kantoorkosten, die de advocaat in het belang van de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht maakt.  

4.3

Onder kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium van de advocaat verstaan dat aan de cliënt in rekening wordt gebracht ter dekking van de aan de voorhanden kantoorfaciliteiten verbonden kosten. Voor 2024 bedraagt dit percentage 5%.  

4.4

Reis- en wachttijden worden conform het bepaalde in dit artikel doorberekend.        

4.5

De nota van de advocaat aan de cliënt heeft een betaaltermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van die nota. Indien de cliënt de nota niet binnen deze betaaltermijn voldoet, is de cliënt van rechtswege jegens de advocaat in verzuim zonder dat daartoe een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn is de cliënt een rentevergoeding over het openstaande bedrag verschuldigd aan de advocaat van 1% per maand of gedeelte van een maand.  

4.6

Indien de cliënt klachten en/of opmerkingen heeft over de hem toegezonden nota is de cliënt gehouden deze met bekwame spoed en binnen een redelijke termijn ter kennis van de advocaat te brengen. De redelijke termijn wordt gesteld op 14 dagen na de verzending van de nota door de advocaat aan de cliënt. Ingeval de cliënt binnen deze termijn niet reageert op de aan hem toegezonden nota wordt de nota geacht zonder protest door de cliënt te zijn aanvaard en in orde bevonden.   

4.7

Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de advocaat, dat zowel voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden alsook tijdens de uitvoering daarvan kan worden gedaan, zal de cliënt een voorschot aan honorarium, kantoorkosten, verschotten en btw betalen. Het door de cliënt betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.  

4.8

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de gedeclareerde bedragen die door de cliënt onbetaald worden gelaten, komen geheel voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag inclusief de btw met een minimum van € 75,– (exclusief btw), ongeacht het recht van de advocaat om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en welke kosten de cliënt gehouden is te betalen. Indien de advocaat wegens het uitblijven van de betaling een procedure tegen de cliënt aanhangig maakt, is de cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van de advocaat, procesgemachtigde, vastrecht e.d., ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra door de advocaat juridische bijstand is ingeroepen of door de advocaat incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door de cliënt verschuldigd zijn.  

4.9

Bij het aangaan van de overeenkomst zal de advocaat met de cliënt de mogelijkheid bespreken van gefinancierde rechtshulp. Ingeval op dat moment reeds duidelijk is dat de cliënt voldoet aan de daartoe door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde normen, zal de advocaat de toevoeging voor gefinancierde rechtshulp voor de cliënt aanvragen en wordt aan de cliënt enkel de opgelegde/op te leggen eigen bijdrage in rekening gebracht, alsook de kosten van eventuele derden zoals bijvoorbeeld het griffierecht voor een eventuele procedure, kosten van uittreksels e.d. Ingeval tijdens deze vorenbedoeld bespreking al direct blijkt dat de cliënt niet voldoet aan de normen die door de Raad voor Rechtsbijstand worden gehanteerd, zal de advocaat een voorschotnota aan de cliënt zenden en wordt ook overigens door de advocaat aan de cliënt gedeclareerd zoals in deze algemene voorwaarden is bepaald, dan wel in afwijking daarvan schriftelijk tussen de advocaat en de cliënt is overeengekomen. Ingeval het tijdens vorenbedoelde bespreking niet direct duidelijk is of de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging voor gefinancierde rechtshulp, zal een aanvraag daartoe worden ingediend en is het aan de advocaat om te beslissen of hij zijn werkzaamheden aanvangt vooruitlopend op de beslissing op de aanvraag, dan wel dat hij eerst met die werkzaamheden aanvangt nadat door de cliënt een voorschotnota is betaald die door de advocaat aan de cliënt zal worden terugbetaald nadat door de Raad voor Rechtsbijstand een positieve beslissing op de aanvraag is genomen onder verrekening met de daarbij opgelegde eigen bijdrage en de verschuldigdheid van eventuele andere kosten. Bij afwijzing van de aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gedeclareerd overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dan wel in afwijking daarvan schriftelijk tussen de advocaat en de cliënt is overeengekomen.      

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1

Elke aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarop de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald. De cliënt maakt geen aanspraak op het eigen risico van de advocaat.  

5.2

Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor toerekenbare tekortkoming, dan wel een onrechtmatige gedraging van ingeschakelde derde(n) is uitgesloten, tenzij de advocaat opzet of grove schuld verweten kan worden. De inschakeling van een derde in het kader van de door de advocaat met de cliënt gesloten overeenkomst geschiedt steeds voor rekening van de cliënt.   Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat niet tot uitkering van de schade overgaat of die schade niet door die verzekeraar wordt gedekt of erkend, wordt de aansprakelijkheid van de advocaat voor die schade beperkt tot maximaal het over de laatste 6 maanden voor de aansprakelijkstelling door de cliënt verschuldigd honorarium. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na de ontdekking daaraan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.  

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1

Op de overeenkomst die tussen de advocaat en de cliënt is gesloten, is het Nederlands recht van toepassing. Inzake geschillen die voortvloeien uit de tussen de advocaat en de cliënt gesloten overeenkomst is de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem en in elk geval bij uitsluiting de rechtbank van de woonplaats van de advocaat bevoegd.  

Artikel 7: Bewaartermijn 

7.1

Na het beëindigen van de werkzaamheden omdat de overeenkomst tot een einde is gekomen, dan wel om een andere reden, is de cliënt gehouden alle stukken uit het dossier die bewaard moeten worden op eigen verzoek bij de advocaat op te vragen en in ontvangst te nemen en zelf voor de bewaring daarvan zorg te dragen. De advocaat heeft ter zake daarvan geen enkele verplichting jegens de (voormalige) cliënt, noch jegens derden. Ingeval de cliënt verzuimt om aan deze verplichting te voldoen, zal de advocaat de stukken die tot het betreffende dossier behoren gedurende een termijn van maximaal 5 jaar na het afsluiten van het dossier bewaren, zonder dat de advocaat op enigerlei wijze aansprakelijk is voor het ontbreken van deze stukken binnen deze bewaartermijn. Na het verstrijken van de genoemde bewaartermijn staat het de advocaat vrij alle stukken te (doen) vernietigen. Ingeval de (voormalige) cliënt dan wel een daartoe gerechtigde derde binnen de bewaartermijn een of meerdere afschriften, dan wel originele stukken uit het in bewaring gehouden dossier wenst te ontvangen, is degene die de stukken opvraagt een vergoeding aan de advocaat verschuldigd van € 25,– te vermeerderen met € 0,50 voor elke kopie dan wel origineel opgevraagd stuk, beide bedragen zijn exclusief BTW.  

Artikel 8: Wijzigingen:

8.1

De advocaat is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking zodra de cliënt redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de wijzigingen en zijn de wijzigingen van toepassing op de tussen de advocaat en de cliënt gesloten overeenkomst tenzij de cliënt binnen 14 dagen nadat hij heeft kennis genomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de wijzigingen.          

Artikel 9: Klacht- en Geschillenregeling:

9.1

Indien de cliënt klachten heeft over het optreden van de advocaat of over de wijze waarop deze zijn werkzaamheden heeft verricht, en/of indien de cliënt van mening is dat de advocaat in strijd heeft gehandeld met een of meerdere voor de advocatuur geldende Gedragsregels, zal de cliënt dit eerst aan de advocaat voorleggen en zullen beiden in overleg trachten tot een voor de cliënt aanvaardbare oplossing daarvoor te komen. Een dergelijke klacht dient aan de advocaat te worden voorgelegd binnen 3 maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat dat tot de klacht aanleiding heeft kunnen geven. Indien dat overleg niet naar tevredenheid van de cliënt leidt tot een oplossing, kan het geschil binnen 12 maanden na de schriftelijke afhandeling door de cliënt worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur en zullen partijen samen trachten via die geschillenregeling tot een oplossing te komen. Indien ook het inschakelen van de Geschillencommissie niet tot het door de cliënt gewenste resultaat leidt, staat het de cliënt vrij naar eigen bevinden te handelen. Versie 2024